ઈ-શ્રમ કાર્ડ શું છે ? અને ઈ-શ્રમ કાર્ડના ફાયદા । What is e-Shram card

ઈ શ્રમ કાર્ડ શું છે ? અને ઈ શ્રમ કાર્ડના ફાયદા । What is e-Shram card In Gujarati ? ભારતના શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયે કામદારોના કલ્યાણ માટે ઈ-શ્રમ પોર્ટલ નામનું…