પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના Vaya vandana yojana 2023

પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના Vaya vandana yojana 2023 ભારત સરકાર દ્વારા ઘણી બધી યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં વિધવા બહેનો માટે વિધવા સહાય યોજના, વૃદ્ધો માટે વૃદ્ધ સહાય યોજના, વિદ્યાર્થીઓ માટે ડિજીટલ સ્કોલરશીપ યોજના, ખેડૂતો માટે PM Kisan Yojana વગેરે તમામ નાગરિકો માટે કલ્યાણકારી યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. પરંતુ આજે વૃધ્ધો માટેની યોજના … Read more