ફોરેસ્ટગાર્ડ ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે હેતુ લક્ષી પ્રશ્ન પાર્ટ-10

માણસની મદદ વગર ઉગતી અને વિકસતી વનસ્પતિને શું કહેવાય છે ?

જવાબ

કુદરતી વનસ્પતિ

કચ્છના રણમાં સુરખાબ પોતાના ઈંડા ક્યાં મુકે છે ?

જવાબ

કાદવ કીચડના ઢગ ઉપર

ભારતમાં લગભગ કેટલા પ્રકારની વનસ્પતિઓ છે ?

જવાબ

47000

ગુજરાત રાજ્યનું સૌથી મોટું પક્ષી અભયારણ્ય કયું છે ?

જવાબ

નળ સરોવર

મેન્ગ્રુવના જંગલો ક્યાં જોવા મળે છે ?

જવાબ

કચ્છના દરિયાકિનારે

કયા પ્રાણીને દાંત હોતા નથી

જવાબ

કાચબો

‘માંગલ્ય વન’ ક્યાં આવેલું છે ?

જવાબ

અંબાજી

ભારત સિવાય સુંદરવન ક્યાં છે ?

જવાબ

બાંગલાદેશ

કોઈ પણ સ્થળના અક્ષાંશ શેના સંકેતક છે ?

જવાબ

તાપમાનના