ફોરેસ્ટગાર્ડ ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે હેતુ લક્ષી પ્રશ્ન પાર્ટ-2

ગુજરાતમાં બટેટાનું સંશોધન કેન્દ્ર કયા સ્થળે આવેલું છે ?

જવાબ:

જવાબ:

ડીસા

ગુજરાતમાં લીલા પડવાસ માટે શ્રેષ્ઠ પાક કયો છે ?

જવાબ:

જવાબ:

શણ

જે પાક જમીનમાં દાટી દઈ ખાતરની ગરજ સરે રતે શું કહેવાય છે ?

જવાબ:

જવાબ:

લીલો પડવાસ

દાડમ રોપ્યા પછી કેટલા વર્ષે ફળ આવે ?

જવાબ:

જવાબ:

4

 દાડમ નું મૂળ વતન કયો દેશ છે ?

જવાબ:

જવાબ:

ઈરાન

શેરડીના રસ માંથી નીચેનામાંથી શું બનાવવામાં આવતું નથી?

જવાબ:

જવાબ:

સરબત

સિલેકશન-7 એ કયા ફળની જાત છે ?

જવાબ:

જવાબ:

દ્રાક્ષ

પાકના ડુંડાકે કણસલાને મસળી અને ઉપણવાનું કામ કરતાં યંત્રને શું કહે છે ?

જવાબ:

જવાબ:

થેસર

હાઈબ્રીડ બાજરીના વાવેતર માટે હેક્ટરે કેટલા કિલ્લો બિયારણની જરૂર પડે છે ?

જવાબ:

જવાબ:

૩ થી 4