ફોરેસ્ટગાર્ડ ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે હેતુ લક્ષી પ્રશ્ન પાર્ટ-25

એક કોશી પ્રાણી કયા છે ?

જવાબ

પેરામીશીયમ

સજીવ શરીરનો રચનાત્મક એકમ કયોં ?

જવાબ

કોષ

CNG એટલે ?

જવાબ

કોમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ

વનસ્પતિમાં અન્નવાહક પેશીનું મુખ્ય કાર્ય શું છે ?

જવાબ

ખોરાકનું વહન

વિશ્વ આરોગ્ય દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે ?

જવાબ

7 અપ્રિલ

ધરતીકંપની તીવ્રતા માપવાનું સાધન કયું છે ?

જવાબ

સીસ્મોગ્રાફ

ગ્રીનહાઉસ એફેક્ટ કયા વાયુના કારણે થાય છે ?

જવાબ

CO2

ગુજરાતના કેટલા એગ્રો-કલાયમેટ ઝોન છે ?

જવાબ

8

એસિડ વર્ષામાં કયા ઓક્સાઈડ ભ્ર્જના દ્રાવણ થઈ સલ્ફ્યુરિક એસિડ અને નાઈટ્રીક એસિડ બનાવે છે ?

જવાબ

સલ્ફર ડાયોક્સાઈડ