ફોરેસ્ટગાર્ડ ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે હેતુ લક્ષી પ્રશ્ન પાર્ટ-27

ઈડલી, ઢોકળા, બનાવવા કયા પ્રકારની ફૂગ ઉપયોગી છે ?

જવાબ

યીસ્ટ

બ્રેડ,બિસ્કીટ કે કેક બનાવવા કઈ ફૂગ ઉપયોગી છે ?

જવાબ

યીસ્ટ

દાદર, ખરજવું, શાનાથી થાય છે ?

જવાબ

ફૂગ

અમીબા કયા પ્રકારના શુક્ષ્મ જીવ છે ?

જવાબ

પ્રજીવ

એપીકલ્ચર જે એક વેજ્ઞાનિક પદ્ધતિ છે તે શેના ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલી છે ?

જવાબ

મધ

બચેન્દ્રી પાલ શેની સાથે સંકાડાયેલ છે ?

જવાબ

પર્વતારોહણ

ભારતીય બંધારણના અનુછેદ- 25 નો સબંધ શેની સાથે છે /

જવાબ

ધર્મ સ્વતંત્રતા સાથે

લેસર બીમનો ઉપયોગ શેમાં થાય છે ?

જવાબ

કેન્સર ચિકિત્સામાં

વિક્રમ સારાભાઇ અંતરીક્ષ કેન્દ્ર કયા આવેલું છે ?

જવાબ

તીરુવન્નતપુંરમાં