ફોરેસ્ટગાર્ડ ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે હેતુ લક્ષી પ્રશ્ન પાર્ટ- 3

જવાબ

 આદુની રોપણી માટે કેવા પ્રકારનો ગાઠો પસંદ કરવામાં આવે છે ?

અંગુલી

જવાબ

ભુકારૂપ દવા ને પાક પર છાંટવા ના સાધનને શું કહે છે ?

ડસ્ટર

જવાબ

ફુદીનાની ખેતી શું મેળવવા કરવામાં આવે છે ?

મેન્થોલ

જવાબ

મરચીના પાકમાંથી પ્રતિ હેક્ટરે કેટલા કીલ્લોગ્રામ સૂકાં મારચા મળે છે?

1500 થી 1600

જવાબ

પીળી તમાકુના ફેર રોપણી માટેનો ઉત્તમ સમય કયો છે ?

15 ઓગસ્ટ

જવાબ

શ્વેત ક્રાંતિ કાર્યક્રમ કયા વર્ષથી શરુ કરવા માં આવ્યું છે ?

1970

જવાબ

દુનિયામાં સૌથી વધુ પશુઓ કયા આવેલા છે?

ભારતમાં

જવાબ

સહકારી મંડળી તેના નાણા ઉપરાંત વધારના નાણા કોની પાસેથી મેળવે છે ?

મધ્યસ્થ સહકારી બેન્ક

જવાબ

ખેડૂતને ખેતી વિકસાવવા માટે બોર કરવા, પાઈપ લાઈન નાખવા, જમીન સમથળ કરવા લાંબા ગાળાનું ધિરાણ કોણ કરે છે ?

જમીન વિકાસ બેન્ક