ફોરેસ્ટગાર્ડ ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે હેતુ લક્ષી પ્રશ્ન પાર્ટ- 4

જવાબ

ટોચની મંડળીઓ કયા કક્ષાની હોય છે ?

રાજ્ય કક્ષાની

જવાબ

મંડળીનું સંચાલન કઈ રીતે થાય છે ?

લોકસાહીથી

જવાબ

મંડળીઓના હિસાબોનું ઓડીટ કોના દ્વારા થાય છે ?

ખાતા તરફથી આવતા ઓડીટ દ્વારા

જવાબ

બજાર નિયંત્રણ માટે બજાર સમિતિની પ્રથમ રચના થાય ત્યારે તેના સભ્ય કોના દ્વારા નીમવામાં આવે છે ?

સરકાર દ્વરા

જવાબ

ગામના સભ્યો ના ધિરાણ કે દુધના નિકાલ માટે રચાતી મંડળીને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

પ્રાથમિક મંડળી

જવાબ

ખેતી કામ અને દૂધ આપે એમ બંને માટે જે ગાયોનો ઉછેર કરવામાં આવે તેવી ગાયને કઈ ગાય કહેવામાં આવે છે ?

દ્વિઅર્થી ઓલાદ

જવાબ

ચર્મ ઉદ્યોગ માટે ઉત્તર પ્રદેશ નું કયું શહેર અગત્યનું કેન્દ્ર છે ?

કાનપુર

જવાબ

‘કૃષ્ણાવેલી’ ગાયની ઓલાદ કયા રાજ્યની છે ?

આંધ્રપ્રદેશ