ફોરેસ્ટગાર્ડ ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે હેતુ લક્ષી પ્રશ્ન પાર્ટ-6

શ્રી કે.આર.નારાયણ દેશમાં કેટલામાં રાષ્ટ્રપતિ છે ?

જવાબ

અગિયારમાં

સ્ત્રી અને પુરુષને સમાન વેતન આપવાની પ્રથા બંધારણમાં શેમાં હોય છે ?

જવાબ

રાજ્યના નીતિ નિર્દશક તત્વોમાં

ભારતના બંધારણમાં કાઈ નવી ત્રણ ભષાઓ ઉમેરવામાં આવી છે ?

જવાબ

કોકણી,નેપાળી, મણિપુરી

ગુજરાતનું કયું સ્થાન સાક્ષર નગરી તેરીકે ઓળખાય છે ?

જવાબ

નડિયાદ

ગુજરાતનું એક માત્ર સિનેગોગ કયા આવેલું છે ?

જવાબ

અમદાવાદ

ગુજરાતમાં સૌથી વધૂવ્રુક્ષો ધરાવતું શહેર કયું છે ?

જવાબ

ગાંધીનગર

કાળો અને ખાવડા પર્વતો કયા જિલ્લામાં આવેલા છે ?

જવાબ

કચ્છ

કઈ નદીનો કિનારો ‘સુવાલીની ટેકરીઓ’ તરીકે ઓળખાય છે ?

જવાબ

તાપી

ગુજરાતની પૂર્વ – પશ્ચિમ લંબાઈ કેટલી છે ?

જવાબ

500 કિ.મી.